یک راز برملا میشود

جمله ای که در ادامه می آید از انجیل متی در کتاب مقدس انجبل برداشت شده و در طی چند سده افراد را سرگشته و از درک خود عاجز نگه داشته است: "هرکس که اراده کرده تا بیشتر دریافت کند، به حد کفایت دریافت داشته است. هرکس که اینگونه نخواسته است، داشته هایش از او بازگرفته خواهد شد."

باید اعتراف کنم که این متن هنگام خواندن، غیر منصفانه به نظر میرسدو چرا که میگوید ثروتمند، ثروتمندتر و فقیر، فقیرتر میشود. ولی در این متن معمایی نهفته است که گره اش باید گشوده شود. رازی که باید برملا شود و هنگامی که به این راز پی ببرید، دنیایی نوین در پیش چشمان شما روشن میشود.