یک راز برملا میشود

جمله ای که در ادامه می آید از انجیل متی در کتاب مقدس انجبل برداشت شده و در طی چند سده افراد را سرگشته و از درک خود عاجز نگه داشته است: "هرکس که اراده کرده تا بیشتر دریافت کند، به حد کفایت دریافت داشته است. هرکس که اینگونه نخواسته است، داشته هایش از او بازگرفته خواهد شد."

باید اعتراف کنم که این متن هنگام خواندن، غیر منصفانه به نظر میرسدو چرا که میگوید ثروتمند، ثروتمندتر و فقیر، فقیرتر میشود. ولی در این متن معمایی نهفته است که گره اش باید گشوده شود. رازی که باید برملا شود و هنگامی که به این راز پی ببرید، دنیایی نوین در پیش چشمان شما روشن میشود.

 

پاسخ این راز که قرنهاست از انسان پنهان مانده یک وازه ی نامفهوم یا گم نیست: نمک شناسی(قدردانی)

حال جمله قبل را یکبار دیگر و با بهره گیری از کلمه بالا بخوانیم: "هرکس که قدردان و سپاسگزار باشد بیشتر و به حد کفایت به او عطا خواهیم کرد. هرکس که قدردان نباشد، هر انچه را که دارد از او باز می ستانیم."

با آشکار سازی یک واژه ی ناپیدا یک متن مرموز همچون کریستال شفاف میشود. دو هزار سال از تاریخ ثبت این متن گذشته است، ولی امروز نیز مانند روز دیگر حقیقت و کاربرد آن آشکار است. اگر زمان را مغتنم نشمارید، به بیشتر دست نخواهید یافت و هر انچه را که دارید نیز از دست خواهید داد.

وعده ای که با قدرشناسی به حقیقت می پیوندد در این وازه ها نهفته است:

اگر قدردان باشید به شما بیشتر داده خواهد شد

در کتاب مقدس قرآن حکیم، بر وعده ی قدرشناسی تأکید شده است: "به یاد آور هنگامی را که پروردگارت فرمود : اگر قدرشناس و شاکر باشی به تو بیشتر عطا خواهیم کرد و اگر ناسپاسی کنی بر تو عذابی سخت فرو خواهیم فرستاد."

مهم نیست پیرو چه دین و آیینی هستید یا بطور کلی انسانی مذهبی هستید یا خیر، این جمله های انجیل و کتاب مقدس قرآن، زندگی شما را در بر خواهد گرفت. آنها قانون بنیادی و اساسی علم جهان را بر شما آشکار میکنند.