نیروی قدرشناسی را در زندگی خود تعمیم دهید

مهم نیست که شما چه کسی هستید، یا کجا هستید یا اینکه شرایط فعلیِ شما چگونه است. نیروی سپاسگزاری تمام زندگیِ شما را دیگرگون خواهد کرد!